Full-Time
สำนักงานใหญ่
Posted 2 months ago

รายละเอียดงาน

 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยรวม
 • เขียน PHP code ที่ดี สามารถทดสอบได้ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานร่วมกันกับทีมนักออกแบบ ทีมผู้ดูแลระบบ และทีมงานท่านอื่นๆ
 • ทำการตรวจสอบ ทดสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาระบบที่มีอยู่เดิม
 • เขียนเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาที่เพียงพอต่อการสื่อสารภายในทีม
 • มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนา
 • พัฒนาและติดตั้งระบบใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบหลัก ถ้าจำเป็น
 • จัดการลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน
 • ควบคุมดูแลงานของตัวเองให้เสร็จสิ้นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ PHP framework เช่น Laravel, Codeigniter หรือ เข้าใจในหลักการพื้นฐาน OOP
 • เคยใช้งาน PHP ร่วมกับระบบฐานข้อมูลเช่น MySQL, mongoDB
 • เข้าใจและเคยพัฒนา API แบบ RESTful มาเป็นอย่างดี ชำนาญ ajax / post / get / restful api / json
 • ใช้งาน CSS และ Javascript ได้เป็นอย่างดี หากเคยใช้ AngularJS, React, Vue.js จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • เคยใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) ในตระกูล Linux เช่น Ubuntu, Cent OS มาก่อน

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สวัสดิการ

ประกันสังคม
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ช่องทางการสมัคร
 • ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้
 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์

สถานที่ปฎิบัติงาน

ตามที่อยู่บริษัท

Job Features

Job Category

Programmer

ประสบการณ์

1 ปี

สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

Apply Online

ข้อมูลผู้สมัคร

A valid email address is required.
A valid phone number is required.